Idź do treci
Napisz czego szukasz ...

Kariera

W związku z ciągłym procesem rekrutowania nowych kandydatów do pracy w ASTOR Marek Plewa Fabryka Mebli Łazienkowych informujemy, że składane przez kandydatów do pracy CV i inne dokumenty stanowiące oświadczenia kandydata przystąpienia do procesu rekrutacji prosimy przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@astor.info.pl
Uprzejmie informujemy, że będziemy się kontaktować tylko z wybranymi kandydatami.

AKTUALNE OFERTY PRACY

Poprosimy o dodanie poniższej klauzuli do swojej oferty pracy:
„Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez firmę „ASTOR” Marek Plewa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych.”

Poniżej zamieszczamy informację o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r i Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z przystąpieniem do procesu rekrutacji, z którą prosimy się zapoznać już teraz:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma „ASTOR” Marek Plewa z siedzibą w Kowalewie, ul. Leśna 2.
  2.  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do przeprowadzenia
    i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wybrane przez Państwa stanowisko, a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji – także w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji.
  3. Odbiorcą danych osobowych (w niezbędnym zakresie), poza administratorem, będą: upoważnieni pracownicy administratora biorący udział w procesie rekrutacji, w przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną i umożliwienia wstępu do siedziby administratora – pracownicy ochrony obiektu, w przypadku podjęcia decyzji o Państwa zatrudnieniu – podmiot realizujący świadczenia z zakresu medycyny pracy.
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do 6 miesięcy od rozstrzygnięcia niniejszego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych także dla potrzeb przyszłych rekrutacji do 1 roku od rozstrzygnięcia niniejszego procesu rekrutacji. W przypadku Państwa zatrudnienia dane przetwarzane będą przez okres 10/50 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  5. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza treść art. 221 Kodeksu pracy oraz cofnięcia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.
  7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie przeze Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji, ponieważ administrator ma prawo żądać informacji określonych w art. 221 Kodeksu pracy.

 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), a w przypadku dobrowolnego podania przez Państwa innych danych osobowych oraz zgody na wzięcie udziału także w przyszłych procesach rekrutacyjnych – udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).